Política de Privacidad

Â

Confidencialidade e protección de datos

A efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Asociación Galega de Empresas Musicais, informa o Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para a Asociación Galega de Empresas Musicais e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co Usuario, así como as labores de información, formación e comercialización do servizo e de actividades relacionadas cos mesmos. No momento da aceptación das presentes condicións xerais, A Asociación Galega de Empresas Musicais precisará do Usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

Rexistro de ficheiros e formularios

A cumplimentación de formularios de rexistro obrigatoria para acceder e gozar de todos os servizos. No entanto, para boletíns informativos deber� facilitar a s�a direcci�n de e-mail e para o uso de determinados servizos baixo rexistro deber� inscribirse como usuario rexistrado da Asociaci�n Galega de Empresas Musicais. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente pol�tica de protecci�n de datos sup�n a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou participar en calquera das promoci�ns nas que se soliciten datos car�cter persoal.

De acordo ao establecido na Lei Org�nica 15/1999, de 13 de decembro, de Protecci�n de Datos de Car�cter Persoal, inform�moslle que os datos persoais que se obte�an como consecuencia do seu rexistro como Usuario, ser�n incorporados a un ficheiro titularidade da Asociaci�n Galega de Empresas Musicais , CIF: G-36 998 045��e domicilio en Edificio Area Central L26F 15717Santiago de Compostela,� A Coru�a, tendo implantadas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 994/1999, de 11 de xu�o.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

O Usuario rexistrado ou o subscritor � o �nico responsable da veracidade e correcci�n dos datos inclu�dos, exoner�ndose a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprom�tense a mantelos debidamente actualizados.

O usuario rexistrado ou subscrito acepta proporcionar informaci�n completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrici�n.

A Asociaci�n Galega de Empresas Musicais non responde da veracidade das informaci�ns que non sexan de elaboraci�n propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipot�ticos prexu�zos que puidesen orixinarse polo uso de devandita informaci�n.

Se exonera a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais de responsabilidade ante calquera dano ou prexu�zo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisi�ns, na informaci�n facilitada por a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais sempre que proceda de fontes alleas a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais.

Finalidades

�

As finalidades da recollida de datos son: o desenvolvemento de actividades e prestaci�n de servizos nas �reas da inform�tica, telecomunicaci�n, a informaci�n e a comunicaci�n (en particular, as actividades relacionadas con Internet e calquera outras redes, inclu�ndo actividades de acceso, actividades de produci�n, distribuci�n e/ou exhibici�n de contidos propios ou alleos, actividades de portal e actividades de comercio electr�nico).

Cesi�n de datos a terceiros

A Asociaci�n Galega de Empresas Musicais non realizar� cesi�n de datos dos usuarios a terceiros.

No entanto, no caso de ser cedidos producir�ase unha informaci�n previa � recollida e o consentimento expreso do afectado.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n e oposici�n

Poder� dirixir as s�as comunicaci�ns e exercitar os dereitos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n e oposici�n por correo: dirixido Asociaci�n Galega de Empresas Musicais, Ref. LOPD, Edificio Area Central L.26F 15707Santiago de Compostela,� A Coru�a.

Para exercer devanditos dereitos e en cumprimento da Instruci�n 1/1998, de 19 de xaneiro, da Axencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, � necesario que vostede acredite a s�a personalidade fronte a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais mediante o env�o de fotocopia de Documento Nacional de Identidade ou calquera outro medio v�lido en Dereito.

No entanto, a modificaci�n ou rectificaci�n dos datos de rexistro, para aqueles usuarios que te�an acceso � plataforma de servizos, poderase realizar nos propios servizos v�a Web identific�ndose, previamente, co seu usuario e contrasinal.

Medidas de seguridade

A Asociaci�n Galega de Empresas Musicais adoptou os niveis de seguridade de protecci�n dos Datos Persoais legalmente requiridos e recollidos no RD 994/1999 de Medida das de Seguridade, no entanto, dispomos doutros medios e medidas t�cnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteraci�n, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais.

Asociaci�n Galega de Empresas Musicais non ser� responsable de posibles danos ou prexu�zos que se puidesen derivar de interferencias, omisi�ns, interrupci�ns, virus inform�ticos, avar�as telef�nicas ou desconexi�ns no funcionamento operativo deste sistema electr�nico, motivadas por causas alleas a Asociaci�n Galega de Empresas Musicais; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electr�nico causados por deficiencias ou sobrecargas de li�as telef�nicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electr�nicos, as� como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisi�ns ilex�timas fose do control da Asociaci�n Galega de Empresas Musicais.

Iso no entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Aceptaci�n e Consentimento

O Usuario declara ser informado as condici�ns sobre protecci�n de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de Asociaci�n Galega de Empresas Musicais, na forma e para as finalidades indicadas na presente Pol�tica de Protecci�n de Datos Persoais.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condici�ns particulares con previsi�ns espec�ficas en materia de protecci�n de Datos Persoais.

Â

h3 { margin-top: 0.25cm; margin-bottom: 0.21cm; background: transparent; page-break-after: avoid } h3.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 14pt; font-weight: bold } h3.cjk { font-family: "Tahoma"; font-size: 14pt; font-weight: bold } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 14pt; font-weight: bold } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }

 Próximos eventos
No hay eventos próximos.
Ver calendario completo
Diciembre 2020 Enero 2021 Febrero 2021
Lu Ma Mi Ju Vi Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Newsletter